ಮರಳಿ ಬರಹದೆಡೆಗೆ

ಮರಳಿ ಬರಹದೆಡೆಗೆ

ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬರಹದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೆ. ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ, ಮುಗ್ಗಿರಿಸಿದವಗೆ, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯೇ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನದ ತುಮುಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ಹಂಚಿ ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ನಿರಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ.

ಗುರುದೇವ ದಯಾ ಕರೊ ದೀನ ಜನೆImage

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: