ವಿಭಾಗಗಳು
ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ - Rituals

ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ನಮಕ ಚಮಕ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ
shiva.jpg
ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಇಷವೇ ನಮಃ| ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತ ತೇ ನಮಃ| ಯಾ ತ ಇಷುಃ ಶಿವತಮಾ ಶಿವಂ ಬಭೂವ ತೇ ಧನುಃ| ಶಿವ ಶರವ್ಯಾ ಯಾ ತವ ತಯಾ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ|  ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವ ತನೂರಘೋರಾ ಪಾಪಕಾಶಿನೀ| ತಯಾ ನಸ್ತನುವಾ ಶಂತಮಯಾ ಗಿರಿಶಂತಾಭಿಚಾಕಶೀಹಿ||

ಯಾಮಿಷುಂ ಗಿರಿಶಂತ ಹಸ್ತೇ ಬಿಭರ್‍ಷ್ಯಸ್ತವೇ| ಶಿವಾಂ ಗಿರಿತ್ರ ತಾಂ ಕುರು ಮಾ ಹಿಗ್‍ಂಸೀಃ ಪುರುಷಂ ಜಗತ್| ಶಿವೇನ ವಚಸಾ ತ್ವಾ ಗಿರಿಶಾಚ್ಛಾವದಾಮಸಿ| ಯಥಾ ನಃ ಸರ್ವಮಿಜ್ಜಗದಯಕ್ಷ್ಮಗ್‍ಂ ಸುಮನಾ ಅಸತ್| ಅಧ್ಯವೋಚದಧಿವಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕ್| ಅಹೀಗ್‍ಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್‍ಜಂಭಯಂಥ್ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಯಾತುಧಾನ್ಯಃ||

 

ಅಸೌ ಯಸ್ತಾಮ್ರೋ ಅರುಣ ಉತ ಬಭ್ರುಃ ಸುಮಂಗಲಃ| ಯೇ ಚೇ ಮಾಗ್‍ಂ ರುದ್ರಾ ಅಭಿತೋ ದಿಕ್ಷು ಶ್ರಿತಾ ಸ್ಸಹಸ್ರಶೋವೈಷಾಗ್‍ಂ ಹೇಡ ಈಮಹೇ| ಅಸೌ ಯೋವಸರ್ಪತಿ ನೀಲಗ್ರೀವೋ ವಿಲೋಹಿತಃ| ಉತೈನಂ ಗೋಪಾ ಅದೃಶನ್ನದೃಶನ್ನುದಹಾರ್ಯಃ| ಉತೈನಂ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ಸ ದೃಷ್ಟೋ ಮೃಡಯಾತಿ ನಃ|

ನಮೋ ಅಸ್ತು ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಢುಷೇ| ಅಥೋ ಯೇ ಅಸ್ಯ ಸತ್ವಾನೋಹಂ ತೇಭ್ಯೋಕರನ್ನಮಃ|| ಪ್ರಮುಂಚ ಧನ್ವನಸ್ತ್ವ-ಮುಭಯೋರಾರ್ತ್ನಿಯೋರ್ಜ್ಯಾಮ್| ಯಾಶ್ಚ ತೇ ಹಸ್ತ ಇಷವಃ ಪರಾ ತಾ ಭಗವೋ ವಪ|

ಅವತತ್ಯ ಧನುಸ್ತ್ವಗ್‍ಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಶತೇಷುಧೇ| ನಿಶೀರ್ಯ ಶಲ್ಯಾನಾಂ ಮುಖಾ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ| ವಿಜ್ಯಂ ಧನುಃ ಕಪರ್ದಿನೋ ವಿಶಲ್ಯೋ ಬಾಣವಾಗ್‍ಂ ಉತ| ಅನೇಶನ್ನಸ್ಯೇಷವ ಆಭುರಸ್ಯ ನಿಷಂಗಥಿಃ||

ಯಾ ತೇ ಹೇತಿರ್ಮೀಢುಷ್ಟಮ ಹಸ್ತೇ ಬಭೂವ ತೇ ಧನುಃ| ತಯಾಸ್ಮಾನ್, ವಿಶ್ವತಸ್ತ್ವಮಯಕ್ಷ್ಮಯಾ ಪರಿಬ್ಭುಜ| ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತ್ವಾಯುಧಾಯಾನಾತತಾಯ ಧೃಷ್ಣವೇ| ಉಭಾಭ್ಯಾಮುತ ತೇ ನಮೋ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ತವ ಧನ್ವನೇ| ಪರಿ ತೇ ಧನ್ವನೋ ಹೇತಿರಸ್ಮಾನ್ವೃಣಕ್ತು ವಿಶ್ವತಃ| ಅಥೋ ಯ ಇಷುಧಿಸ್ತವಾರೇ ಅಸ್ಮನ್ನಿಧೇಹಿ ತಮ್||

ಶಂಭವೇ ನಮಃ| ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ||

ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಸೇನಾನ್ಯೇ ದಿಶಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸಸ್ಪಿಂಜರಾಯ ತ್ವಿಷೀಮತೇ ಪಥೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಬಭ್ಲುಶಾಯ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಹರಿಕೇಶಾಯೋಪವೀತಿನೇ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ನಮೋ ನಮೋ ಭವಸ್ಯ ಹೇತ್ಯೈ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯಾತತಾವಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ

ಸೂತಾಯ ಹಂತ್ಯಾಯ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರೋಹಿತಾಯ ಸ್ಥಪತಯೇ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಂತ್ರಿಣೇ ವಾಣಿಜಾಯ ಕಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭುವಂತಯೇ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯಾಕ್ರಂದಯತೇ ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕೃತ್ಸ್ನ ವೀತಾಯ ಧಾವತೇ ಸತ್ವನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ||

ನಮಃ ಸಹಮಾನಾಯ ನಿವ್ಯಾಧಿನ ಆವ್ಯಾಧಿನೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕಕುಭಾಯ ನಿಷಂಗಿಣೇ ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ಮನೋ ನಮೋ ನಿಷಂಗಿಣ ಇಷುಧಿಮತೇ ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವಂಚತೇ ಪರಿವಂಚತೇ ಸ್ತಾಯೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿಚೇರವೇ ಪರಿಚರಾಯಾರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸೃಕಾವಿಭ್ಯೋ ಜಿಘಾಗ್‍ಂಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋಸಿಮದ್ಭ್ಯೋ ನಕ್ತಂಚರದ್ಭ್ಯಃ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ಗಿರಿಚರಾಯ ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಇಷುಮದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಾವಿಭ್ಹ್ಯಶ್ಚ ಮೋ ನಮೋ ನಮ ಆತನ್ವಾನ್ನೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿದಧಾನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಆಯಚ್ಛದ್ಭ್ಯೋ ವಿಸೃಜದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋಸ್ಯದ್ಭ್ಯೋ ವಿಧ್ಯದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆಸೀನೇಭ್ಯಃ ಶಯಾನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ವಪದ್ಭ್ಯೋ ಜಾಗ್ರದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಿಷ್ಠದ್ಭ್ಯೋ ಧಾವದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸಭಾಭ್ಯಃ ಸಭಾಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ||

ನಮಃ ಸಹಮಾನಾಯ ನಿವ್ಯಾಧಿನ ಆವ್ಯಾಧಿನೀನಾಣ್ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕಕುಭಾಯ ನಿಷಂಗಿಣೇ ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪರಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿಷಂಗಿಣ ಇಷುಧಿಮತೇ ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವಂಚತೇ ಪರಿವಂಚತೇ ಸ್ತಾಯೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿಚೇರವೇ ಪರಿಚರಾಯಾರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸೃಕಾವಿಭ್ಯೋ ಜಿಘಾಗ್‍ಂಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋಸಿಮದ್ಭ್ಯೋ ನಕ್ತಂಚರದ್ಭ್ಯಃ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ  ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ಗಿರಿಚರಾಯ ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಇಷುಮದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಾವಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆತನ್ವಾನೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿದಧಾನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆಯಚ್ಛದ್ಭ್ಯೋ ವಿಸೃಜದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋಸ್ಯದ್ಭ್ಯೋ ವಿಧ್ಯದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ  ಆಸೀನೇಭ್ಯಃ ಶಯಾನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ವಪದ್ಭ್ಯೋ ಜಾಗ್ರದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಿಷ್ಠಭ್ಯೋ ಧಾವದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸಭಾಭ್ಯಃ ಸಭಾಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ||

ನಮ ಆವ್ಯಾಧಿನೀಭ್ಯೋ ವಿವಿಧ್ಯನ್ತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಉಗಣಾಭ್ಯಸ್ತೃಗ್‍ಂಹತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಗೃಥ್ಸೇಭ್ಯೋ ಗೃಥ್ಸಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ವ್ರಾತೇಭ್ಯೋ ವ್ರಾತಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಗಣೇಭ್ಯೋ ಗಣಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ವಿರೂಪೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ  ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯಃ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ರಥಿಭ್ಯೋರಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ರಥೇಭ್ಯೋ ರಥಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸೇನಾಭ್ಯಃ ಸೇನಾನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ, ಕ್ಷತೃಭ್ಯಃ ಸಂಗ್ರಹೀತೃಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಕ್ಷಭ್ಯೋ ರಥಕಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಕುಲಾಲೇಭ್ಯಃ ಕರ್ಮಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ  ನಮಃ ಪುಂಜಿಷ್ಟೇಭ್ಯೋ ನಿಷಾದೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಇಷುಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಕೃದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಮೃಗಯುಭ್ಯಃ ಶ್ವನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ವಭ್ಯಃ ಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ||

 

ನಮೋ ಭವಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶರ್ವಾಯ ಚ ಪಶುಪತಯೇ ಚ ನಮೋ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಚ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಪರ್ದಿನೇ ಚ ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ ಚ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಚ ಶತಧನ್ವನೇ ಚ  ನಮೋ ಗಿರಿಶಾಯ ಚ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ಚ ನಮೋ ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ ಚೇಷುಮತೇ ಚ ನಮೋ ಹ್ರಸ್ವಾಯ ಚ ವಾಮನಾಯ ಚ ನಮೋ ಬೃಹತೇ ಚ ವರ್ಷೀಯಸೇ ಚ ನಮೋ ವೃದ್ಧಾಯ ಚ ಸಂವೃದ್ಧ್ವನೇ ಚ ನಮೋ ಅಗ್ರಿಯಾಯ ಚ ಪ್ರಥಮಾಯ ಚ ನಮ ಆಶವೇ ಚಾಜಿರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶೀಘ್ರಿಯಾಯ ಚ ಶೀಭ್ಯಾಯ ಚ ನಮ ಊರ್ಮ್ಯಾಯ ಚಾವಸ್ವನ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಸ್ರೋತಸ್ಯಾಯ ಚ ದ್ವೀಪ್ಯಾಯ ಚ||

 

ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಚ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮಃ ಪೂರ್ವಜಾಯ ಚಾಪರಜಾಯ ಚ ನಮೋ ಮಧ್ಯಮಾಯ ಚಾಪಗಲ್ಭಾಯ ಚ ನಮೋ ಜಘನ್ಯಾಯ ಚ ಬುಧ್ನಿಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಸೋಭ್ಯಾಯ ಚ ಪ್ರತಿಸರ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ಯಾಮ್ಯಾಯ ಚ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ಚ  ನಮ ಉರ್ವರ್ಯಾಯ ಚ ಖಲ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾಯ ಚಾವಸಾನ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ವನ್ಯಾಯ ಚ ಕಕ್ಷ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಶ್ರವಾಯ ಚ ಪ್ರತಿಶ್ರವಾಯ ಚ ನಮ ಆಶುಷೇಣಾಯ ಚಾಶುರಥಾಯ ಚ ನಮಃ ಶೂರಾಯ ಚಾವಭಿಂದತೇ ಚ ನಮೋ ವರ್ಮಿಣೇ ಚ ವರೂಥಿನೇ ಚ ನಮೋ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ಚ ಕವಚಿನೇ ಚ ನಮಃ ಶ್ರುತಾಯ ಚ ಶ್ರುತಸೇನಾಯ ಚ||

 

ನಮೋ ದುಂದುಭ್ಯಾಯ ಚಾಹನನ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ಧೃಷ್ಣವೇ ಚ ಪ್ರಮೃಶಾಯ ಚ ನಮೋ ದೂತಾಯ ಚ ಪ್ರಹಿತಾಯ ಚ ನಮೋ ನಿಷಂಗಿಣ ಚೇಷುಧಿಮತೇ ಚ ನಮಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ ಚಾಯುಧಿನೇ ಚ ನಮಃ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ಚ ಸುಧನ್ವನೇ ಚ ನಮಃ ಸ್ರುತ್ಯಾಯ ಚ ಪಥ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಾಟ್ಯಾಯ ಚ ನೀಪ್ಯಾಯ ಚ  ನಮಃ ಸೂದ್ಯಾಯ ಚ ಸರಸ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಾದ್ಯಾಯ ಚ ವೈಶಂತಾಯ ಚ ನಮಃ ಕೂಪ್ಯಾಯ ಚಾವಟ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ವರ್ಷ್ಯಾಯ ಚಾವರ್ಷ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ಮೇಘ್ಯಾಯ ಚ ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ ಚ ನಮ ಈಧ್ರಿಯಾಯ ಚಾತಪ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ವಾತ್ಯಾಯ ಚ ರೇಷ್ಮಿಯಾಯ ಚ ನಮೋ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ಚ||

ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಚಾರುಣಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಂಗಾಯ ಚ ಪಶುಪತಯೇ ಚ ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ಚ ಭೀಮಾಯ ಚ ನಮೋ ಅಗ್ರೇವಧಾಯ ಚ ದೂರೇವಧಾಯ ಚ ನಮೋ ಹನ್ತ್ರೇ ಚ ಹನೀಯಸೇ ಚ ನಮೋ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋ ಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ಚ ಕೂಲ್ಯಾಯ ಚ  ನಮಃ ಪಾರ್ಯಾಯ ಚಾವಾರ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಪ್ರತರಣಾಯ ಚೋತ್ತರಣಾಯ ಚ ನಮ ಆತಾರ್ಯಾಯ ಚಾಲಾದ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಷ್ಪ್ಯಾಯ ಚ ಫೇನ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಸಿಕತ್ಯಾಯ ಚ ಪ್ರವಾಹ್ಯಾಯ ಚ||

ನಮ ಇರಿಣ್ಯಾಯ ಚ ಪ್ರಪಥ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಿಗ್‍ಂಶಿಲಾಯ ಚ ಕ್ಷಯಣಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಪರ್ದಿನೇ ಚ ಪುಲಸ್ತಯೇ ಚ ನಮೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಯ ಚ ಗೃಹ್ಯಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಲ್ಪ್ಯಾಯ ಚ ಗೇಹ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಾಟ್ಯಾಯ ಚ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ಚ  ನಮೋ ಹೃದಯ್ಯಾಯ ಚ ನಿವೇಷ್ಪ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಪಾಗ್‍ಂಸವ್ಯಾಯ ಚ ರಜಸ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ ಚ ಹರಿತ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ಲೋಪ್ಯಾಯ ಚೋಲಪ್ಯಾಯ ಚ ನಮ ಊರ್ವ್ಯಾಯ ಚ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಪರ್ಣ್ಯಾಯ ಚ ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ ಚ 

ನಮೋಪಗುರಮಾಣಾಯ ಚಾಭಿಘ್ನತೇ ಚ ನಮ ಆಖ್ಖಿದತೇ ಚ ಪ್ರಖ್ಖಿದತೇ ಚ ನಮೋ ವಃ ಕಿರಿಕೇಭ್ಯೋ ದೇವಾನಾಗ್‍ಂ ಹೃದಯೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಿಕ್ಷೀಣಕೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಿಚಿನ್ವತ್ಕೇಭ್ಯೋ ನಮ ಆನಿರ್‍ಹತೇಭ್ಯೋ ನಮ ಆಮೀವತ್ಕೇಭ್ಯಃ||

 

ದ್ರಾಪೇ ಅಂಧಸಸ್ಪತೇ ದರಿದ್ರನ್ನೀಲಲೋಹಿತ| ಏಷಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಮೇಷಾಂ ಪಶೂನಾಂ ಮಾ ಭೇರ್ಮಾರೋ ಮೋ ಏಷಾಂ ಕಿಂಚನಾಮಮತ್| ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂಃ ಶಿವಾ ವಿಶ್ವಾಹಭೇಷಜೀ| ಶಿವಾ ರುದ್ರಸ್ಯ ಭೇಷಜೀ ತಯಾ ನೋ ಮೃಡ ಜೀವಸೇ|  ಇಮಾಗ್‍ಂ ರುದ್ರಾಯ ತವಸೇ ಕಪರ್ದಿನೇ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ಪ್ರಭರಾಮಹೇ ಮತಿಮ್| ಯಥಾ ನಃ ಶಮಸ್ದ್‍ದ್ವಿಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ ವಿಶ್ವಂ ಪುಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ನನಾತುರಮ್| ಮೃಡಾ ನೋ ರುದ್ರೋತನೋ ಮಯಸ್ಕೃಧಿ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮತೇ| ಯಚ್ಛಂ ಚ ಯೋಶ್ಚ ಮನುರಾಯಜೇ ಪಿತಾ ತದಶ್ಯಾಮ ತವ ರುದ್ರ ಪ್ರಣೀತೌ| 

ಮಾ ನೋ ಮಹಾನ್ತಮುತ ಮ ನೋ ಅರ್ಭಕಂ ಮಾ ನ ಉಕ್ಷಂತಮುತ ಮಾ ನ ಉಕ್ಷಿತಮ್| ಮಾ ನೋ ವಧೀಃ ಪಿತರಂ ಮೋತ ಮಾತರಂ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾ ನಸ್ತನುವೋ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ| ಮಾ ನ ಸ್ತೋಕೇ ತನಯೇ ಮಾ ನ ಆಯುಷಿ ಮಾನೋ ಗೋಷು ಮಾ ನೋ ಅಶ್ವೇಷು ರೀರಿಷಃ| ವೀರಾನ್ಮಾನೋ ರುದ್ರ ಭಾಮಿತೋವಧೀರ್ ಹವಿಷ್ಮನ್ತೋ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ|

ಆರಾತ್ತೇ ಗೋಘ್ನ ಉತ ಪೂರುಷಘ್ನೇ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ಸುಮ್ನಮಸ್ಮೇ ತೇ ಅಸ್ತು| ರಕ್ಷಾ ಚ ನೋ ಅಧಿ ಚ ದೇವ ಬ್ರೂಹ್ಯಧಾ ಚ ನಃ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛ ದ್ವಬರ್‍ಹಾಃ| ಸ್ತುಹಿ ಶ್ರುತಂ ಗರ್ತಸದಂ ಯುವಾನಂ ಮೃಗನ್ನ ಭೀಮಮುಪಹತ್ನುಮುಗ್ರಮ್| ಮೃಡಾ ಜರಿತ್ರೇ ರುದ್ರ ಸ್ತವಾನೋ ಅನ್ಯಂತೇ ಅಸ್ಮನ್ನಿವಪನ್ತು ಸೇನಾಃ|  ಪರಿಣೋ ರುದ್ರಸ್ಯ ಹೇತಿರ್ವೃಣಕ್ತು ಪರಿ ತ್ವೇಷಸ್ಯ ದುರ್ಮತಿರಘಾಯೋಃ| ಅವಸ್ಥಿರಾ ಮಘವದ್ಭ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ ಮೀಢ್ವಸ್ತೋಕಾಯ ತನಯಾಯ ಮೃಡಯ| ಮೀಢುಷ್ಟಮ ಶಿವತಮ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ| ಪರಮೇ ವೃಕ್ಷ ಆಯುಧನ್ನಿಧಾಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನ ಆಚರ ಪಿನಾಕಂ ಬಿಭ್ರದಾಗಹಿ|  ವಿಕಿರಿದ ವಿಲೋಹಿತ ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ| ಯಾಸ್ತೇ ಸಹಸ್ರಗ್‍ಂ ಹೇತಯೋನ್ಯಮಸ್ಮನ್ನಿವಪನ್ತು ತಾಃ| ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಧಾ ಬಾಹುವೋಸ್ತವ ಹೇತಯಃ| ತಾಸಾ ಮೀಶಾನೋ ಭಗವಃ ಪರಾಚೀನಾ ಮುಖಾ ಕೃಧಿ||

 

ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರಾ ಅಧಿ ಭೂಮ್ಯಾಮ್| ತೇಷಾಗ್‍ಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ| ಅಸ್ಮಿನ್ಮಹತ್ಯರ್ಣವೇನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಭವಾ ಅಧಿ| ನೀಲಗ್ರೀವಾ ಶಿತಿಕಂಠಾಃ ಶರ್ವಾ ಅಧಃ, ಕ್ಷಮಾಚರಾಃ|  ನೀಲಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಕಂಠಾ ದಿವಗ್‍ಂ ರುದ್ರಾ ಉಪಶ್ರಿತಾಃ| ಯೇ ವೃಕ್ಷೇಷು ಸಸ್ಪಿಂಜರಾ ನೀಲಗ್ರೀವಾ ವಿಲೋಹಿತಾಃ| ಯೇ ಭೂತಾನಾಮಧಿಪತಯೋ ವಿಶಿಖಾಸಃ ಕಪರ್ದಿನಃ||

ಯೇ ಅನ್ನೇಷು ವಿವಿಧ್ಯನ್ತಿ ಪಾತ್ರೇಷು ಪಿಬತೋ ಜನಾನ್| ಯೇ ಪಥಾಂ ಪಥಿರಕ್ಷಯ ಐಲಬೃದಾ ಯವ್ಯುಧಃ| ಯೇ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಚರನ್ತಿ ಸೃಕಾವನ್ತೋ ನಿಷಂಗಿಣಃ| ಯ ಏತಾವನ್ತಶ್ಚ ಭೂಯಾಗ್‍ಂಸಶ್ಚ ದಿಶೋ ರುದ್ರಾ ವಿತಸ್ತಿರೇ| ತೇಷಾಗ್‍ಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ|  ನಮೋ ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯೇನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿವಿ ಯೇಷಾಮನ್ನಂ ವಾತೋ ವರ್‍ಷಮಿಷವಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದಶ ಪ್ರಾಚೀರ್ದಶ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಶ ಪ್ರತೀಚೀರ್ದಶೋದೀಚೀರ್ದಶೋರ್ಧ್ವಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇ ನೋ ಮೃಡಯಂತು ತೇ ಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ತಂ ವೋ ಜಂಭೇ ದಧಾಮಿ||

 

ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್| ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್| ಯೋ ರುದ್ರೌ ಅಗ್ನೌ ಯೋ ಅಪ್ಸು ಯ ಓಷಧೀಷು ಯೋ ರುದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾ ವಿವೇಶ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು||

ತಮುಷ್ಟುಹಿ ಯಃ ಸ್ವಿಷುಃ ಸುಧನ್ವಾ ಯೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕ್ಷಯತಿ ಭೇಷಜಸ್ಯ| ಯಕ್ಷ್ವಾಮಹೇ ಸೌಮನಸಾಯ ರುದ್ರಂ ನಮೋಭಿರ್ದೇವಮಸುರಂದುವಸ್ಯ| ಅಯಂ ಮೇ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನಯಂ ಮೇ ಭಗವತ್ತರಃ| ಅಯಂ ಮೇ ವಿಶ್ವಭೇಷಜೋಯಗ್‍ಂ ಶಿವಾಭಿಮರ್ಶನಃ|  ಯೇ ತೇ ಸಹಸ್ರಮಯುತಂ ಪಾಶಾ ಮೃತ್ಯೋ ಮರ್ತ್ಯಾಯ ಹನ್ತವೇ| ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ| ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ|| 

ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ ವಿಶಾಂತಕಃ| ತೇನಾನ್ನೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ| ಸದಾಶಿವೋಮ್| ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ||

 

 

 

 sivasfamily.jpg

 

Oh! Rudra deva! My salutations to your anger and also to your arrows. My salutations to your bow and to your hands. Oh! Rudra! By the favuor of your arrow, bow, and quiver, which have shed their anger and turned auspicious, please render us happiness.   Lord Rudra, you who dwell on Mount Kailas and who confer happiness, by that form of yours which is not terrible, which will not injure us, and which is highly auspicious, behold and illuminate us. My Lord who dwells on Mount Kailas and confers gladness to all! You, who fulfills your vow of protecting all who serve you and take refuge in you; that arrow of yours which you hold ready to let fly, withhold it and make it tranquil and auspicious. Lord of Mount Kailash of the Vedas! we pray to attain you by our auspicious words. We ask that for all our days, this entire world will be free from ills and discord, and that we may live in amity and concord. Let him intercede on my behalf and speak in my favor, even Rudra, that foremost one, held high in honor by the gods, the physician. Let him annihilate the enemies of mine like scorpions, snakes, and tigers, and the unseen enemies like the raakshasas, spirits and demons.  

This Sun who is copper-red when he arises, then golden-yellow, this highly auspicious and beneficent one is truly Rudra. These other Rudras who are quartered round about in all directions of this earth, may I ward off their anger by my praise. The black-throated Rudra who has assumed the form of the sun that glows red when rising. Him the cowherds, the women carrying water, and all the creatures behold. He, who is seen by all, let him send happiness to us.

Let my salutations be to the blue-throated one, who has a thousand eyes. I also bow to his followers. Bhagavan Rudra, loosen the string from both ends of your bow. Remove out of sight the arrows from your hands.

 

You having a thousand eyes, and bearing a hundred quivers, after loosening your bow, kindly blunt the edges of your shafts. Assume your peaceful and auspicious shiva form and become well-intentioned towards us. Let the bow of Kapardin, Rudra of the matted locks, be without its string. Let there be no arrows in his quiver. Let his arrows lose their capacity to strike and pierce. Let his sword cover contain little power.

You, showerer of blessings, with your weapons and the bow in your hand, protect us completely. Let there be salutations to your sturdy and potent weapons, and also to both your hands and your bow. Let the arrow of your bow spare us in all ways. And place your quiver of arrows far away from us.

Let my salutations be to that great God who is the Lord of the universe; the great God who has three eyes and who destroys Tripura, the three demons cities. To that God who is the time (kaala) when the three sacred fires are lit; who is Rudra the fire that consumes the universe; whose throat is blue; who has conquered death; the Lord of all; the ever auspicious one. Salutations to that glorious and great God.

Salutations to Lord Rudra with the golden arms, the leader of hosts, to the Lord of the four directions. Salutations to the trees tufted with green leaves; to the Lord of the cattle. Salutations to him who is light yellow-red tinged and radiant; to the Lord of the pathways. Salutations to him who rides on the bull, to him who has the power to pierce all things, to the Lord of food. Salutations to him who is always black-haired, who wears the yajnopavita; to him the Lord of the sleek. Salutations to him, the instrument that destroys Ignorance; to the Lord of all the worlds. Salutations to him who protects the world by the might of his drawn bow, to Rudra the destroyer of all miseries; to the Lord of the fields and sacred places.

Salutations to the charioteer, he who cannot be overcome and slain. Salutations to the Lord of the forests. Salutations to the counselor of assemblies, the chief of traders, to the Lord of dense impenetrable clumps and clusters of thickets. Salutations to him who has created the world and spread it broad, the creator of riches and lover of those who are devoted to him; to the Lord of all vegetation. Salutations to him of the fearsome war cry, who causes his enemies to weep. To the leader of the foot-soldiers. Salutations to him who surrounds his enemies completely, and cuts off their retreat by running swiftly after the retreating stragglers; to the protector of the good who have taken refuge under him.  Salutations to him who cannot only withstand the shock of the onset of his enemies, but also overpower them, who can effortlessly pierce his enemies; the Lord of those who can fight on all sides, to him who stands prominent, the wielder of the sword; to the prince of thieves. Salutations to him who holds a dart in his hand to fit in his bow, who has a quiver on his back; to the Lord of those who steals openly, to him who worming himself into the confidence of others cheats them occasionally and he who cheats them systematically; to him pretending to be an acquaintance steals and misappropriates articles. Salutations to him who moves about guardedly ever with intention to steal; to him who moves amidst crowds and thronged places for pick-pocketing; to the Lord of forest thieves.

Salutations to him who is in the form of those who protect themselves in armor, who want to kill others; to the Lord of those who want to steal crops and wealth.
Salutations to him who is in the form of swordsmen who wander about at night; to the Lord of those who kill and seize others possessions. Salutations to him who wears a turban, who wanders about the mountains; to the leader of the landlords. Salutations to you who bear darts, who carry bows. Salutations to you who string your bows and you who fit arrows in them.

Salutations to you who pull the bow strings and let fly the shafts. Salutations to you who loosen the arrows and pierce the persons you aim at. Salutations to you Rudras who are seated and who are reclining. To you Rudras who are in the form of those who are asleep and awake. To you Rudras who are in the form of those who stand and those who run. To you Rudras who are in the form of those who sit as members of assemblies and those who preside over them. To you Rudras who are in the form of horses and those who command them.

Salutations to him who cannot only withstand the shock of the onset of his enemies, but overpower them. He who can effortlessly pierce his enemies; the Lord of those who can fight on all sides. Salutations to him who stands prominent, the wielder of the sword; to the prince of thieves. Salutations to him who holds a dart in his hand to fit in his bow, who has a quiver on his back; to the Lord of those who steals openly.

Salutations to him who worming himself into the confidence of others cheats them occasionally, and he who cheats them systematically; to him pretending to be an acquaintance steals and misappropriates articles. Salutations to him who moves about guardedly ever with intention to steal; to him who moves amidst crowds and thronged places for pick-pocketing; to the Lord of forest thieves. Salutations to him who is in the form of those who protect themselves in armor, who want to kill others; to the Lord of those who want to steal crops and wealth. Salutations to him who is in the form of swordsmen who wander about at night; to the Lord of those who kill and seize others possessions.

Salutations to him who wears a turban, who wanders about the mountains; to the leader of the landlords. Salutations to you who bear darts, who carry bows. Salutations to you who string your bows and you who fit arrows in them. Salutations to you who pull the bow strings and let fly the shafts. Salutations to you who loosen the arrows and pierce the persons you aim at.

Salutations to you Rudras who are seated and who are reclining. Salutations to you Rudras who are in the form of those who are asleep and awake, to you Rudras who are in the form of those who stand and those who run. Salutations to you Rudras who are in the form of those who sit as members of assemblies and those who preside over them, To you Rudras who are in the form of horses and those who command them.

Salutations to you who can hit and pierce from all sides, and you who can pierce in diverse and manifold ways. Salutations to you who are in the form of the superior female Gods and the fierce vengeful and powerful Goddesses. Salutations to you the covetous and greedy, and the leaders of such men. Salutations to you of diverse crowds and races, and the leaders of them. Salutations to you Ganas and their lords.
Salutations to you who assume grotesque and monstrous forms and other diverse shapes.

Salutations to you, the great ones and the small ones. Salutations to you who ride the chariots and you who ride on no conveyance, but walk on foot. Salutations to you who are in the form of chariots and those who own them. Salutations to you in the form of armies and the leaders of such armies. Salutations to you who are in the form of those who teach the chariot driving to others, and those who drive the vehicles themselves. Salutations to you who are in the form of carpenters and fashioners of chariots.

Salutations to you who are in the form of those who mould clay and make mud vessels, and artisans working on the metals. Salutations to you who are in the form of fowlers who net flocks of birds and fishermen who net shoals of fish. Salutations to you who are in the form of makers of arrows and bows. Salutations to you who are in the form of hunters and that of the leaders of the hounds.

Salutations to him who is the source of all things and who is the destroyer of all ills. Salutations to the destroyer and to the protector of all beings in bondage. Salutations to him whose throat is black and also white. Salutations to him of the matted locks, and to him who is clean-shaven. Salutations to him who has a Thousand eyes and a hundred bows.

Salutations to him who dwells on the mount and who is in the form of Vishnu, to him who showers blessings very much and who bears arrows, to him who assumes a small size, and who is in the form of a dwarf, to the great and majestic one, who is full of all excellence, to the ancient one who is loudly praised by the scriptures. Salutations to him who was before all things and who is foremost, to him who pervades all and moves swiftly, to him who is in fast moving things and in headlong cascades, to him who is in great waves and in the still waters. Salutations to him who is in the floods and in the islands

Salutations to him who is senior and also junior. Salutations to him who was born before all and who will be born after all, to him who appears in the middle, and who appears undeveloped, to him who is born from the back side and from the under. Salutations to him who is born in the mixed world of good and bad and in things that move. Salutations to him who is in the worlds of Yama and in the worlds of safety.

Salutations to him who is in the form of the bountiful fields and the threshing floors, to him who is praised by the Vedic Mantras and who is expounded in the Vedantic Upanishads, to him who is in the form of trees in the forests and of creepers in the shaded areas. Salutations to him who is sound and the echo of the sound, to him whose armies move swiftly and who rides on a swift chariot, to the warrior, he who pierces his enemies. Salutations to him who is clad in armor himself, and who has provided for the safety of his charioteer, to him who wears a helmet and breast-plate, to him who is praised in the Vedas and whose army is also praised.

Salutations to him who is the kettle drum and who is also the drum stick, to him who never turns his back in fight, but is at the same time prudent, to him who is in the form of the messenger and the representative sent for special purposes, to him who has a sword and a quiver of arrows. Salutations to him having keen shafts and all weapons, to him bearing a beautiful and powerful weapon and bow, to him who is in the narrow footpaths and the broad highways, to him who is in the narrow flow of waters and in their descent from higher to lower levels.

Salutations to him who is in the marshy and muddy places and in the lakes, to him who is in the flowing waters of rivers and in the still waters of mountain tarns, to him who is in the wells and in the pits, to him who is born in the rivers and famine land, to him who is in the clouds and in the lightning. to him who is in the glittering white autumn clouds and who is in the rains and mixed with sunshine, to him who is in the rains accompanied by winds and in the rains accompanied by hail, to him who is household wealth and the guardian deity of the household.

Salutations to him who is with his consort Uma. Salutations to him who is red and rosy-red also. Salutations to him who brings happiness and who is the Lord of all creatures. Salutations to him who is fierce and strikes terror at sight into his enemies. Salutations to him who kills in front and from afar. Salutations to him who is in the form of everyone who slays, and who kills all at the time of praLaya.

Salutations to the stately trees with green tufts of leaves. Salutations to him who is part of aum. Salutations to him who is the source of happiness here and hereafter. Salutations to him who is inherently of the nature of conferring happiness directly in this world and the world hereafter. Salutations to him the auspicious one, who is more auspicious than all others. Salutations to him who is ever present in holy places and on the banks of the rivers.

Salutations to him who stands in the far away and on this shore. Salutations to him who ferries men over the sins and evils of samsaara (the Illusions of the world), and who by the grant of knowledge ferries them over samsaara altogether. Salutations to him who is born again and again in samsaara and who tastes the fruits of Karmas in the form of Jeeva. Salutations to him who is in the form of tender grass and foam. Salutations to him who is in the form of the sands and flowing water.

Salutations to him who abides in saline tracts and in trodden pathways. Salutations to him who is in the rocky uninhabitable and rugged tracts and in habitable places. Salutations to him who binds his matted locks and wears them majestically like a crown and to him who ever stands before his devotees. Salutations to him who is in the cow pens and in the homesteads. Salutations to him who reclines on couches and who takes his ease in stately store yard buildings. Salutations to him who is in the thorny impenetrable forest places and in accessible mountain caves

Salutations to him who is in deep waters and in the dew drops. Salutations to him who is in visible and invisible dust. Salutations to him who is in dry things and green things. Salutations to him who exists in hard places which do not sustain even grass and in coarse and other grasses. Salutations to him who is in the earth and in the fair waves. Salutations to him who is in the green leaves and the dried ones.

Salutations to the soldiers of Rudra who have their weapons uplifted and who strike from the front, to them who afflict slightly and also grievously. to you who shower wealth and who dwell in the hearts of the Gods, to you who are not liable to decay, to you who search and examine the good and bad that each one does, to them who have rooted out sin utterly, to them who have assumed a gross form and stand in the material shape of the universe (and who abides in the hearts of the Gods).

You who makes sinners lead contemptible lives, Lord and dispenser of food. You who chooses to remain poor amidst your riches. You dark in the neck and red elsewhere. Frighten not these our near and dear persons or these cattle. Let not even one among them perish or get ill. Oh Lord Rudra! By that form, which is peaceful and auspicious, more highly auspicious since it is a panacea for human ills for all days, most highly auspicious since by the grant of knowledge and illumination, it utterly uproots ignorance and the entire misery of samsaara, by that gracious form of your make us lead a full and happy life.

May we foster and cherish this attitude of mind towards Rudra, even, the strong one with the matted locks, opposing whom his enemy warriors are defeated and meet their doom. May we adopt a mental inclination which results in Rudra maintaining friendship with our human relations and our wealth of cattle; sleek and content. Lord Rudra! Confer on us happiness in this world, and in the next. You who has destroyed our sins, we shall serve and worship you by our salutations. That freedom from sorrow which Manu, our progenitor, sought for and the happiness which he obtained, we shall taste it, if you are inclined and gracious to us.

Lord Rudra! Afflict not the elders in our midst, the tender babe, the procreating youth, the child in the womb, the father, mother, nor our bodies which are dear to us. Lord Rudra! Getting angry at our transgressions hurts not only our children, our sons in particular, but also our cattle and horses, and our warriors. Making offerings into the sacred fire, we shall serve and calm you by our salutations.

Oh Deva! let that terrible form of yours, that which afflicts our cattle, our sons and grandsons, and wastes your enemy warriors, be far away from us. Let that form which confers happiness be near to us. Protect us. Recommend us to the other Gods and bespeak in our favour. You who increases the happiness of both worlds. Please confer happiness upon us. I praise you the famous one, seated in the heart, the ever-youthful, terrible like the lion, fierce for the purpose of destruction. Lord Rudra, having been praised by us, let your armies strike at others than us.

Let the weapon of Rudra give us wide berth. Let the fixed displeasure of Rudra blazing with just anger based on our sins, and keen to punish, depart from us. You the showerer of blessings! Your purpose and your shaft are ever unerring; loosen them in regard to us; we approached you with sacrifices and prayers. Make our sons and their sons happy. Supreme showerer of blessings. Supreme auspicious one! Be auspicious and beneficent, and bear goodwill to us. Place your threatening and hurtful weapons on some tall and distant tree. Approach us wearing your elephant hide garment. Come bearing your Pinaka bow.

O! Showerer of wealth! You white One! Lord! Bhagavan! Salutations to you. Let your thousands of weapons not destroy us, but rather destroy our enemies. In your arms exist thousands of kinds of weapons in thousands of numbers. But Bhagavan, you art Lord and master of them. Turn their hurtful faces away from us.

Those Rudras who live on the face of the earth in thousands of varieties, we shall cause the strings of their bows to be loosened, and the bows themselves to be deposited thousands of yojanas far away from us. Those Rudras who dwell in the sublime ocean and the space between sky and earth, we shall cause the strings of their bows to be loosened and the bows themselves to be deposited thousands of yojanas far away from us. The Rudra Ganas, blue throated, where the Kalakoota poison rested; and white throated in other portions; those Rudras who dwell in the nether regions (paataala); we shall cause the strings of their bows to be loosened, and the bows themselves to be deposited thousands of yojanas far away from us.

 

Blue throated where the poison rested and elsewhere white throated Rudras who dwell in the heaven, we shall cause the strings of their bows to be loosened, and the bows themselves to be deposited thousands of yojanas far away from us. Those Rudras of the color of tender grass who are black throated, those who are red in color, who live in trees, we shall cause the strings of their bows to be loosened, and the bows themselves to be deposited thousands of yojanas far away from us.

 

Those Rudras who stand in the food and in the liquids, and pierce the persons who eat the food and drink the liquids, who are the protectors of the pathways, the givers of food, who fight with one enemies, who haunt the sacred places wearing short daggers and long swords, who have entered the quarters and occupied them, we shall cause the strings of their bows to be loosened, and the bows themselves to be deposited thousands of yojanas far away from us. Those Rudras who are on this earth, to whom food turns into shafts, I bow to them with my speech. With my ten fingers joined, I bow to them with my body facing the east, the south, the west, the north, and upwards, I bow to them with my mind. May they render me happy. Oh Rudras, to whom we bow! I consign him whom we hate and he who hates us, into your yawning mouths.

Those Rudras who dwell in the middle region between the heaven and the earth, for whom the wind furnishes the shaft, salutations to them. With the ten fingers joined, I bow to them in the east, the south, the west, the north and upwards. Salutations to them. May then render me happy. They whom we hate, and they who hate us, I consign them into their yawning mouths. Those Rudras who dwell in heaven, to whom rain serves as a shaft, salutations to them. With the ten fingers joined, I bow to them in the east, the south, the west, the north and upwards. Salutations to them. May then render me happy. He whom we hate, and he who hates us, I consign them into your yawning mouths.

He who has divine fragrance, who makes men powerful and full of plenty, we worship, the three-eyed Rudra. Like a ripe berry from its stalk, release me from death, and let me not turn away from immortality and enlightenment. That Rudra who has even entered into and pervaded fire, the water, vegetation, and all the worlds, let my salutations be to that Rudra.

He who holds a beautiful and powerful shaft and a strong bow, who is the source and repository of all medicines, praise Him alone. To gain the favour and goodwill of that supreme and effulgent God Rudra, let us worship Him, honor and adore Him by salutations. Due to its contact with the Linga image, this right hand of mine is fortunate. Indeed this hand of mine is a panacea for all human beings for all ills.

Oh Death in the form of Rudra. Those countless nooses of yours by which you destroy all mortal creatures, we shall loosen them by the efficiency of our worship. I offer this sacred food offering in sacrifice to Rudra the Destroyer. Salutation to the omnipresent god Rudra. Protect me from death.

Kamadhenu, the divine cow discovered the hymns by which the gods are invoked. Manu was the sacrificer. Brihaspathi repeated the shaasthra mantras which gladden. May the vishva devaas praised in the hymns and Mother Earth not cause me any suffering. Let me think sweet thoughts; let me perform sweet actions which bear sweet fruits; let me bear sweet offerings, let my speech and praise be sweet; let me utter words which sound sweet to the Gods; let me utter sweet words to men who would lend their ears. Let the Gods illumine me and render my speech sweet. Let the PitRus, the forefathers feel glad and approve of me.

shivaparvati.jpg

‍ತಳುಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂಲಕ

ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಲಾಷಿ

6 replies on “ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ನಮಕ ಚಮಕ”

ಪ್ರಿಯ ತವಶ್ರೀ ಅವರೇ,

ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?

ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದೀವಿ, ಓದ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೀವಿ, ಮೇಲ್-ಸ್ಕ್ರಾಪ್-ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ.. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇರಾದೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ!

ಇಂತಿದ್ದಾಗ, ನವ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಪ್ರಣತಿ’, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಡೇಟು: ೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮
ಟೈಮು: ಇಳಿಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು
ಪ್ಲೇಸು: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್‌, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಆವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ರೂವಾರಿ ಡಾ| ಯು.ಬಿ. ಪವನಜ, ‘ದಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ’ದ ಸಂಪಾದಕ ಎಸ್.ಕೆ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್, ‘ಸಂಪದ’ದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಾಡಿಗ್, ‘ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ’ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಕಳೆಯುವ ಖುಶಿಗೆ ನೀವೂ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಅಂತ, ‘ಪ್ರಣತಿ’ಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಅವರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.

ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ,
ಇಂತಿ,

-ಅಮರ

ರುದ್ರ – ನಮಕ ದ ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ರುದ್ರ – ಚಮಕ ವನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಇದು ಹಿಂಬರಹ.
ರುದ್ರ-ನಮಕದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳು ಇವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲುಗಳೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s